Obchodní podmínky – Lektor

SMLOUVA
(uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)

Petr Gorčík
se sídlem Vlčnov 1100, 687 61
IČ: 88865754

Podnikatel je zapsán do živnostenského rejstríku vedeného na MÚ v Uherském Brodě
bankovní spojení 2901761703/2010

(dále jen „Comfortcourses.com“)

Lektor
fyzická nebo právnická osoba, využívající Portál prostřednictvím svého Účtu.

(dále jen „Lektor“)

1. Preambule

1.1. Smluvní strany mají v úmyslu touto smlouvou upravit vzájemné vztahy vyplývající z činností, které bude comfortcourses.com vykonávat jako nezávislý podnikatel pro Lektora.

1.2. Smluvní strany jsou si vědomy, že comfortcourses.com vykonává činnost i pro jiné subjekty. 

1.3. Lektor je podnikatelem vyvíjejícím činnost mimo jiné v oblasti neformálního vzdělávání, například formou poskytování vzdělávacích kurzů.

1.4. comfortcoures.com provozuje a spravuje portál zprostředkovávající kontakt mezi Lektorem a zákazníkem na internetové stránce www.comfortcourses.com (dále jen „Portál“).

1.5. Účtem se rozumí autentický přístup Lektora do Portálu, ze kterého jsou Lektorovi dostupné informace jednoznačné identifikující Lektora, jeho kurzy a další informace vyplývající ze spolupráce comfortcourses.com a Lektora. Každý Lektor má jedinečný přístup ke svému účtu pomocí uživatelského jména a hesla. Účet slouží pro komunikaci Lektora s comfortcourses.com.

2. Předmět smlouvy

2.2. Comfortcourses.com bude pro Lektora vykonávat tuto činnost:

2.2.1.Propagovat vzdělávací kurzy Lektora na Portálu, přičemž o systému a intenzitě propagace rozhoduje provozovatel Portálu.

2.2.2.Vyhledávat zákazníky, kteří budou mít zájem o vzdělávací kurzy Lektora a uzavírat s nimi obchody.

2.2.3.Zajišťovat potřebnou komunikaci se zákazníkem vedoucí k uzavření obchodu.

2.2.4.Inkasovat platby od zákazníků a předávat je Lektorovi, a to do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém lektor požádá o zúčtování.

2.3. Lektor se zavazuje zaplatit Comfortcourses.com za jeho činnost dle této smlouvy odměnu (dále jen „provize“).

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1. Comfortcourses.com je povinno dodržovat veškeré povinnosti stanovené právním řádem ČR a je povinno nahradit škodu způsobenou jejich porušením.

3.2. Lektor se zavazuje, že poskytne Comfortcourses.com administrativní, marketingovou a technickou podporu, tak aby mohl prezentovat vzdělávací kurzy potenciálním zákazníkům.

3.3. Comfortcourses.com se zavazuje, že bude vyvíjet činnost směřující k uzavírání obchodů specifikovaných v této smlouvě. Tuto činnost se zavazuje uskutečňovat poctivě, s vynaložením odborné péče a v dobré víře, je při tom povinen dbát zájmů Lektora, jednat v souladu s rozumnými pokyny Lektora a sdělovat Lektorovi nutné informace, které má k dispozici.

3.4. Comfortcourses.com je povinno sjednávat ceny se zákazníky podle instrukcí Lektora, avšak cenu pro zákazníka může kdykoli ponížit o hodnotu vlastní provize.

3.5. Comfortcourses.com je povinen vést evidenci uzavíraných obchodů a sledovat jejich průběh.

3.6. Lektor je na žádost Comfortcourses.com povinen potvrdit obchodní podmínky on-line , v níž potvrdí vůči třetím osobám oprávnění Comfortcourses.com uzavírat obchody v souladu s touto smlouvou.

3.7. Lektor se tímto zavazuje, že nebude inzerovat kurz mimo Comfortcourses.com.

3.8. Lektor obstará a sdělí Comfortcourses.com veškeré informace nezbytné k plnění jeho povinností. Taktéž Lektor předá Comfortcourses.com veškeré podklady a věci potřebné pro plnění povinností z této smlouvy.

3.9. Plnění z této smlouvy ze strany Comfortcourses.com se považuje za splněné obstaráním příležitosti k uzavření smlouvy mezi Lektorem a zákazníkem bez ohledu na to, zda k uzavření smlouvy dojde.

4. Ostatní ujednání

4.1. Lektor tímto zmocňuje Comfortcourses.com k inkasu plateb zákazníků.

4.2. Částka převáděná na Lektora bude ponížena o provizi 30 %.

5. Provize

5.1. Výše provize činí 30 % (slovy: třicet procent) z částek uhrazených zákazníky za účast na kurzu.

5.2. Provize Comfortcourses.com zahrnuje i náklady spojené s jeho činností dle této smlouvy.

5.3. Nárok na provizi Comfortcourses.com vzniká zaplacením ceny za kurz zákazníkem.

5.4. Splatnost provize je v případě, že cena za kurz bude uhrazena zákazníkem Comfortcourses.com na základě zmocnění dle čl. 4.2. této smlouvy, provize se započítá na částku, kterou má Comfortcourses.com převádět na Lektora podle čl. 2.2.4. této smlouvy.

6. Platnost a ukončení smlouvy

6.1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

6.2. Ukončení smlouvy je možné dohodou stran nebo výpovědí.

6.3. Vypovědět tuto smlouvu je oprávněna kterákoli ze stran i bez udání důvodu.

Výpověď je možné učinit emailem nebo formou komunikace pro strany obvyklou.

6.5. V případě výpovědi je Comfortcourses.com oprávněno požadovat po Lektorovi, aby uhradil Comfortcourses.com náklady spočívající v hotových výdajích vynaložených za účelem plnění této smlouvy, zejména náklady na marketing v důsledku výpovědi nekonaných kurzů.

6.6. Výpověď nabývá účinnosti okamžikem, kdy se o ní druhá strana dověděla nebo mohla dovědět.

6.7. Ukončením této smlouvy není dotčena platnost kteréhokoliv ustanovení této smlouvy, jež má výslovně či ve svých následcích působit při nebo po ukončení této smlouvy.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Pro případ mezinárodního prvku si smluvní strany volí jako rozhodné právo právní řád České republiky.

7.2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem vyjádření souhlasu Lektora s návrhem této smlouvy Comfortcourses.com prostřednictvím Účtu Lektora v Portálu.

7.3. Tato Smlouva tvoří úplnou dohodu Smluvních stran o předmětné záležitosti této Smlouvy a v souvislosti s touto záležitostí nahrazuje veškerá dřívější, ať písemná či ústní, ujednání a dohody Smluvních stran.

7.4. Smlouva se považuje za uzavřenou elektronicky v písemné formě.

7.5. Součástí této smlouvy je také Ochrana osobních údajů.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 8.3.2020. Prodávající si vyhrazuje právo změnit obchodní podmínky bez předchozího upozornění.